Svekom

Information om landsting

Home > Landsting

Vad är landstinget och vad röstar jag egentligen på i landstingsvalet?

Antalet landsting i Sverige är nästan lika många som länen, det är bara Gotlands län som inte har ett eget landsting, istället sköts landstingsuppgifterna på Gotland av kommunenm enligt ett speciellt avtal.

Landstinget styrs av Landstingsfullmäktige som är det högst beslutande organet på lokal nivå och utgör folkets röst i viktiga frågor då de är folkvalda.

Landsting – din påverkan

Som medborgare har du möjlighet att påverka vem som ska vara med att bestämma i ditt landsting, genom landstingsvalet. Landstingsvalet hålls vart fjärde år i samband med riksdagsvalet.

I de 20 svenska landstingen finns det sammanlagt 4600 förtroendevalda som arbetar i landstingsfullmäktige. Dock är fullmäktigeuppdraget inte primärsyssla för de flesta utan många sköter sitt uppdrag vid sidan av annan sysselsättning.

Hur styrs landstingen?

Landstingen styrs av landstingsfullmäktige, som är framröstade av människorna i landstinget. I landstinget finns även flera nämnder vars uppgift är att behandla ärenden som ska tas upp i fullmäktige. Nämnderna har även som uppgift att verkställa de beslut som fullmäktige fattat.

Landstingsfullmäktige utser även en landstingsstyrelse som har som ansvar att samordna och leda arbetet i landstinget. Det arbete landstinget utför finansieras av statliga medel som består av statsbidrag, landstingsskatter och avgifter, vilka är reglerade i kommunallagen.

Landstingens ansvarsområden

Vad har landstingen då för ansvarsområden? Landstingens primära ansvarsområde är hälso- och sjukvård där även tandvård för unga ingår. Landstingen ansvarar för uppgifter som är gemensamma för större geografiska områden och därmed kräver stora ekonomiska resurser. Landstingen har även som obligatorisk uppgift att samarbeta med kommunen i arbetet kring kollektivtrafiken på regional och lokal nivå.

Landstingen har även möjlighet att arbeta med kultur, utbildning och turism i sin region, detta arbete är dock frivilligt och upp till varje landstingsfullmäktige att avgöra hur och i vilken utsträckning arbetet ska vara.

Landstingsfullmäktige har även i uppdrag att ta beslut om budget och skattesatser och beslutar om vilka som ska sitta med i de olika nämnderna och styrelsen.

Landsting och lagar

Landstinget lyder under kommunallagen precis som våra kommuner men även under vissa speciallagar, exempelvis hälso- och sjukvårdslagen. Vad som gäller för kommuner och vad kommunen gör hittar du mer information om i vår lista över kommuner där vi länsvis och i bokstavsordning listar alla våra svenska kommuner. Listan hittar du här.

Vill du få kontakt med en advokatbyrå nära dig för liknande frågor kan du hitta en förteckning över advokater här på Sveriges advokatsamfund.