Svekom

Information om jämställt Sverige

Home > Jämställda län

Ett mer jämställt Sverige, hur länsstyrelserna arbetar

Regeringens definition av jämställdhet är ”Jämställdhet handlar om jämlikhet mellan kvinnor och män som ska ha samma möjlighet att forma samhället och sitt eget liv. Området omfattar bland annat frågor som makt, inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och fysisk integritet” – källa regeringen.se

Med grund i detta har regeringen utformat en nationell jämställdhetspolitik med sex delmål. Mer om dessa mål kan du läsa på regeringens hemsida.

Att arbeta för dessa målen är ett av länsstyrelsernas viktigaste uppdrag. Länsstyrelserna har som uppdrag att jämställdhetsintegrera sina verksamheter. De ska även bidra till det fortsatta jämställdhetsarbetet i sin region genom att skapa kunskapsunderlag för fortsatt arbete, såsom könsuppdelad statistik och kartlägga jämställdhetsutvecklingen i regionen. De ska även stödja andra aktörer i sitt arbete med att få sina verksamheter mer jämställda.

Länsstyrelsens huvudsakliga ansvarsområden består bland annat av hantering av vissa socialvårdsfrågor, regional planering och samverkan mellan myndigheter på flera nivåer. Länsstyrelsen fungerar till som en länk mellan det nationella och det lokala arbetet, i sitt arbete strävar de efter att lyckas få de nationella kraven och målen verkställda och anpassade till den lokala nivån.  Genom den avgränsning länsuppdelningarna utgör möjliggörs ett effektivt och anpassat arbete efter de förutsättningar som finns i varje region.