Svekom

Vad är migrationsrätt

Home > Vad är migrationsrätt

Vad är migrationsrätt?

Migrationsrätt är ett samlingsnamn på ett område inom juridik som rör behandlingen för en utländsk medborgare att befinna sig i Sverige. Det kan idag råda en stor säkerhet hos individen i fråga om vad lagen säger och det finns en hel del områden att hålla koll på. Du kan hos advokaternaivast.se läsa mer om migrationsrätt och dess olika delar.

Migrationsverket har hand om beslutsrättsliga frågor

Den mest centrala lagen inom migrationsrätten är ”utlänningslagen”. Denna lag tar Migrationsverket hand om, och är även den myndighet som handlägger migrationsrättsliga frågor. Har du därför frågor eller andra migrationsrättsliga åsikter ska du höra av dig till Migrationsverket för att klargöra dessa.

Vad betyder migration?

Migration betyder att människor runt om i världens flyttar mellan länder. Detta kan vara både frivilligt och ofrivilligt. Idag är det vanligt att folk flyttar till säkrare länder på grund av flykt och krig. Men det finns också de människorna som flyttar till andra länder för kärlek eller bättre jobb.

Vad innefattar migrationsrätten?

Asyl – vad är asyl och vad innebär det?

Asyl innebär att du behöver ta skydd i ett annat land på grund av våld eller hot som du inte kan få hjälp med i ditt hemland. Med andra ord betyder asyl ”fristad”.

Hur söker man asyl i Sverige?

För att söka Asyl i Sverige ansöker du detta till gränspolisen eller hos Migrationsverket. Du kan idag inte söka asyl innan du kommer till Sverige, men väl på plats har du rätt till en jurist/advokat som staten sedan står för.

Uppehållstillstånd – vad är uppehållstillstånd & hur söker jag det?

En person som kommit till Sverige från ett annat land kan idag söka uppehållstillstånd. Detta kan vara av olika skäl så som arbete, studier eller anknytning till kärleken.

Hur länge får man stanna i Sverige utan uppehållstillstånd?

Du som ska befinna dig i Sverige i fler än 90 dagar ska ansöka om ett uppehållstillstånd. En person som saknar ett giltigt uppehållstillstånd kan bli utvisad till det land personen är medborgare i. Är du däremot i landet färre än 90 dagar behöver du inte ansöka om uppehållstillstånd. Du kan på migrationsverket.se läsa mer hur du ska göra för att få ett uppehållstillstånd i Sverige.

Krav för att få uppehållstillstånd i Sverige under besök

  • Du ska kunna försörja dig under den tid du ska vara i landet
  • Ha ett giltigt pass
  • Du ska ha en returbiljett/pengar till en biljett

Permanent uppehållsrätt

Ett permanent uppehållstillstånd (PUT) är något Migrationsverket både prövar och sedan beslutar om. Som EU-medborgare kan du få uppehållsrätt om du bott lagligt i Sverige i fem år. Detta utan avbrott. Du som är familjemedlem till en EU-medborgare kan också ansöka om ett permanent uppehållstillstånd.

Medborgarskap – när kan man söka svenskt medborgarskap?

För att kunna bli en svensk medborgare behöver du ha uppfyllt hemvisttidskravet som innebär att du befunnit dig och varit bosatt i Sverige under en viss tid.

Hur får man svenskt medborgarskap?

För att kunna bli en svensk medborgare behövs vissa kriterier uppfyllas. Se dessa nedan.
  • Du ska ha fyllt 18 år
  • Du kan styrka din identitet
  • Du ska ha ett permanent uppehållstillstånd
  • Du ska ha uppehållsrätt eller ett uppehållskort
  • Du ska ha bott i Sverige en viss tid
  • Du ska leva ett skötsamt liv i Sverige

Hur många medborgarskap kan man ha?

I Sverige tillåts det sedan flera år tillbaka att svenska medborgare får ha dubbelt medborgarskap. På regeringen.se kan du läsa djupare om att ha dubbla medborgarskap.

Hur lång tid tar det att få svenskt medborgarskap?

Det finns idag ingen tid i svensk rätt som bestämmer hur snabbt det ska gå att få ett svenskt medborgarskap. Dock uppskattar Migrationsverket att handläggningstiden kan ta upp till 36 månader.

Överklagande på avslag från Migrationsverket

Om du av någon anledning får avslag i något av område från Migrationsverket som du inte godkänner har du alltid rätt att överklaga detta. Nedan ser du en lista på avslag som kan förekomma och under vilken tidsperiod du måste överklaga.

Tidsfrister för överklagandeDu kan överklaga
Du har fått beslut om utvisninginom tre veckor från den dag som du fick ta del av beslutet
Beslut om avvisning som ska genomföras omedelbartinom tre veckor från den dag som du fick ta del av beslutet
Dom från migrationsdomstoleninom tre veckor från den dag som du fick ta del av beslutet
Beslut om statusförklaringinom tre veckor från den dag som du fick ta del av beslutet
Beslut om resedokumentinom tre veckor från den dag som du fick ta del av beslutet
Beslut om främlingspassinom tre veckor från den dag som du fick ta del av beslutet
Återreseförbud till Schengenländer för att du inte lämnade Sverige i tidinom tre veckor från den dag som Migrationsverket fattade beslutet
Återreseförbud av någon annan anledninginom tre veckor från den dag som du fick ta del av beslutet
Beslut om särskilt bidraginom tre veckor från den dag som du fick ta del av beslutet
Beslut om nedsättning eller upphörande av dagersättninginom fem veckor från den dag som Migrationsverket fattade beslutet
Alternativ skyddsstatusförklaring (om du anser att du i stället bör få status som flykting)inom tre veckor från den dag som du fick ta del av beslutet
Beslut om uppsikt eller förvarnär som helst

Tabell är tagen från migrationsverket.se.